អត្ថបទថ្មីៗ

View all

អត្រាប្ដូរប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD/KHR 4,036 4,052
THB/KHR 113.70 115.70
 Jan 22, 2017
call us
Top