អត្ថបទថ្មីៗ

View all

អត្រាប្ដូរប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD/KHR 4,006 4,022
THB/KHR 114.20 116.20
 Feb 25, 2017
call us
Top