អត្ថបទថ្មីៗ

View all

អត្រាប្ដូរប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD/KHR 3,994 4,010
THB/KHR 115.40 117.40
 Mar 29, 2017
call us
Top